O projektu

Sčítací operáty patří mezi nejvýznamnější a nejvyužívanější archivní materiály. Poskytují jedinečné informace o obyvatelstvu obcí a měst, a představují tak výjimečný historický pramen s širokým badatelským využitím laickou i odbornou veřejností. Přinášejí nezastupitelné statistické údaje s vysokou vypovídající hodnotou o společnosti a jejím vývoji na konkrétním území. Překážkou v plnohodnotném využívání těchto archiválií je jejich fyzický stav, který se mnohdy blíží hranici životnosti. Vzhledem k značnému poškození některých souborů a současně k časté a náročné manipulaci s nimi hrozí značné poničení a tím znepřístupnění těchto cenných archivních pramenů a ohrožení jejich samotné existence. Ochrana archiválií před dalším poškozováním, ne-li zničením, je prvořadým úkolem projektu. Cílem je vytvoření databáze „Sčítací operáty okresu Mělník z let 1900, 1910 a 1921“ obsahující veškerá demografická data obsažená v jednotlivých sčítacích arších obcí a měst mělnického okresu, které se dochovaly z průběhu sčítání lidu v těchto letech.

Databáze v současné době obsahuje informace o osobách získané z jednotlivých sčítacích archů, které se dochovaly z průběhu sčítání lidu města Mělníka a jeho příměstských částí a osad z let 1900, 1910 a 1921. Dosud bylo zpracováno 3 664 sčítacích archů, z nichž byly přeneseny údaje k 15 582 osobám. Webovou aplikací jsou zpřístupněny záznamy sčítání lidu z let 1900 a 1910. Vytváření databáze pokračuje i nadále a postupně budou zpřístupňovány záznamy sčítání lidu z let 1900, 1910 a 1921 i pro další obce a města okresu Mělník. Data ze sčítání z roku 1921 budou ve webové aplikaci zpřístupněna z důvodu ochrany osobních údajů ne dříve než v roce 2021.

Podmínky využití databáze a přístupnost údajů

Vznik databáze a její zpřístupnění veřejnosti je projektem Státního okresního archivu Mělník, který je organizační složkou Státního oblastního archivu v Praze. Zpřístupněné informace k jednotlivým osobám prostřednictvím této webové aplikace lze využívat pro osobní potřebu, pro účely vědecké, vzdělávací, výstavní a publikační, s výjimkou výdělečných.

Databáze je autorským dílem a jako takovým je chráněna zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Dochované sčítací operáty ve Státním okresním archivu Mělník (PDF soubor, 292 kB)